Tarieven

Intake Coaching 45 euro
Coaching (ongeveer 1uur) 45 euro
Hypno 4 you 125 euro*
HappyKids Hypno 125 euro*
Eventuele reiskosten 20 cent per km

*Deze prijs is incl. opvolging en e-coaching

Alle bedragen zijn incl. 21% BTW

BE 0898.653.728

Afspraken en voorwaarden

Deze afspraken en voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met Coachingpraktijk De Lotus en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Als therapeut en coach ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies. Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt/ ouder/ verzorger. Mochten er tijdens de kindercoaching sessie aspecten naar voren komen welke directe aanpak vereisen dan zal de coach dit na de sessie bespreken met de ouder(s).

Kindercoaching

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door de coach gemaakt.


Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van consulten is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. De coach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten.


Betaling

De cliënt/ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de consultdatum over te maken naar de rekening van Coachingpraktijk De Lotus. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal er een betalingsherinnering gestuurd worden. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt/ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch via email. Tijdens consulten wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.